top of page

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Onder Informac wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de eenmanszaak Informac gevestigd te Rotterdam.
1.2 In deze Algemene Voorwaarden worden voorts de navolgende definities gehanteerd:

  1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of electronisch, bijvoorbeeld via de website van Informac of op CD-Rom en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam)

  2. Wederpartij: de partij aan wie het aanbod van Informac is gericht, met wie Informac de overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan producten of diensten aan deze partij worden geleverd.

  3. Producten: alle goederen die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Informac en wederpartij.

  4. Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Informac en wederpartij.


2. Toepasselijkheid

2.1 Toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, waarbij Informac als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. 
2.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op producten en/of diensten die Informac geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan de wederpartij doorlevert, alsmede op producten en/of diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van Informac door een derde aan de wederpartij worden geleverd.

2.4 Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien Informac deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later gesloten overeenkomst.

2.5 Indien en voorzover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Informac en de wederpartij zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.


3. Aanbiedingen / totstandkomen overeenkomst

3.1 Alle offertes en/of prijsopgaven van Informac zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.2 Offertes van Informac zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot twee weken na de datum waarop de offerte is uitgebracht. 
3.3 Indien de wederpartij een opdracht plaatst, komt de overeenkomst pas tot stand doordat Informac deze schriftelijk aanvaardt dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt.


4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en/of enig andere van overheidswege opgelegde heffingen, belastingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten, reis- en verblijfkosten, porti, auteurscorrecties, rechten Stichting BUMA/STEMRA, assurantiepremies etc., tenzij de offerte of overeenkomst uitdrukkelijk anders vermeldt. 
4.2 De wederpartij draagt de verzend- en reiskosten in verband met een ongerechtvaardigd beroep op de garantie of een ongerechtvaardigde klacht van de wederpartij. 
4.3 Wijzigingen in de arbeidslonen, kostprijs van grondstoffen of materialen of ingekochte diensten en/of valutakoerswijzigingen die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie, geven Informac het recht deze door te berekenen zonder enige verdere opslag. Indien de wederpartij consument is, kan hij/zij indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst ontbinden, ongeacht het percentage van de verhoging. 
4.4 Indien in overleg met de wederpartij wordt afgeweken van de oorspronkelijke overeenkomst tussen Informac en de wederpartij, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk tegen de prijzen en/of tarieven die gelden op het moment van uitvoering aan de wederpartij in rekening worden gebracht.


5. Aflevering / levertijd

5.1 De door Informac opgegeven leveringstermijn gaat in op het moment dat alle gegevens die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn, volledig door Informac zijn ontvangen. 
5.2 Opgegeven levertijden zullen niet te beschouwen zijn als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Informac derhalve schriftelijk in gebreke gesteld te worden. 
5.3 Informac is gerechtigd door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.
5.4 Indien de levering niet op het opgegeven tijdstip plaatsvindt, heeft Informac het recht op een naleveringstermijn van 30 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van de schriftelijke ingebrekestelling van de wederpartij. 
5.5 Indien ook na ingebrekestelling geen levering plaatsvindt is de wederpartij enkel gerechtigd de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. De wederpartij kan in geen geval aanspraak maken op schadever-goeding bij het achterwege blijven van levering door Informac.


6. Betaling

6.1 Facturen van Informac dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan op de door Informac aangegeven wijze. De betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting. 
6.2 Ingeval van niet-tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij, ongeacht of Informac reeds terzake heeft gefactureerd, terstond opeisbaar en is de wederpartij een rente verschuldigd van 2% per (gedeelte van de) maand over het opeisbare bedrag. 
6.3 Alle kosten vallende op de inning van enig door de wederpartij volgens deze voorwaarden verschuldigd bedrag, gerechtelijk dan wel buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de wederpartij. De buiten-gerechtelijke kosten worden te dezen gefixeerd op 15% van het verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 200. 
6.4 Betaling door of vanwege de wederpartij strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem/haar verschuldigde incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem/haar verschuldigde rente en daarna in volgorde van ouderdom der openstaande hoofdsommen. Ongeacht andersluidende aanwijzin-gen van de wederpartij. 
6.5 De wederpartij kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn.


7. Domeinnamen, huur en registratie

7.1 Informac verzorgt de registratie en de aanmelding voor het gebruik van de domeinnamen. Daarbij maakt Informac gebruik van diensten van derde leveranciers. Informac is geen partij of onderdeel van de overeenkomst die tot stand komt tussen de wederpartij en de derde leverancier. 
7.2 Na betaling door de wederpartij van de facturen van Informac, zal de domeinnaam op naam van de rechthebbende worden gezet. 
7.5 Informac configureert haar computers zodanig, dat de beschikbare domeinnaam ingesteld zijn om het internetverkeer onder deze domeinnaam naar de juiste sites te leiden. 
7.10 Informac is niet aansprakelijk voor de eventuele schade van de wederpartij in geval van opheffing of overdracht van een domein. 
7.11 De wederpartij verklaart kennis te hebben genomen van de huidige bepalingen van het Reglement voor Registratie van Internet Domeinnamen (NL) en deze te aanvaarden. 
7.12 De wederpartij staat ervoor in dat hij gerechtigd is de aangevraagde domeinnaam te gebruiken en dat de domeinnaam geen inbreuk maakt op rechten van derden. Informac is door de wederpartij gevrijwaard en schadeloos gesteld voor alle kosten en schade die voortvloeien uit een aanspraak van een derde dat de domeinnaam inbreuk maakt op diens rechten of wanneer de gebruiker zich niet aan de algemene leveringsvoorwaarden van Informac heeft gehouden. De wederpartij zal Informac onmiddellijk op de hoogte stellen van iedere vordering van een derde dat de domeinnaam inbreuk maakt op diens rechten.


8. Webservice

8.1 Bij de uitvoering van de overeenkomsten waarbij Informac aan de wederpartij zogenaamde hosting-service verleent maakt Informac gebruik van derde leveranciers. Tussen de klant van Informac en deze leverancier komt ten aanzien van hostingservice een rechtstreekse overeenkomst tot stand. Informac is geen partij of onderdeel van de overeenkomst die tot stand komt tussen de wederpartij en deze derde leverancier. 
8.3 De wederpartij vrijwaart Informac terzake van eventuele aanspraken van derden, die verband houden met de manier waarop de wederpartij gebruik maakt van de door de gebruiker geleverde hosting services. 
8.4 De wederpartij zal zich onthouden van het oneigenlijk gebruik van de naam van Informac, onverminderd het recht van Informac om het behoud van haar copyright in beeld te brengen te houden op informatiedragers die door de wederpartij uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst op het internet worden gebruikt. 
8.5 Informac is voor haar dienstverlening mede afhankelijk van het internet, haar serviceprovider en haar telecommunicatieleveranciers. De daarop betrekking hebbende beschikbaarheid/toegankelijk-heid ligt buiten de invloedsfeer en verantwoordelijk-heid van Informac. 
8.6 Bij de verzorging door de gebruiker van consultancy terzake van webpromotie, kan Informac geen garanties geven met betrekking tot de aan-melding van sites bij zoekmachines.


9. Intellectuele Eigendomsrechten

9.1 Alle rechten van intellectuele of industrieel eigendom, alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie voor computer-programmatuur, databases, documentatie, materialen etc., welke betrekking hebben op de door Informac vervaardigde en aan de wederpartij geleverde producten en/of diensten, blijven eigendom van Informac. Niets in de met de wederpartij gesloten of te sluiten overeenkomst strekt tot overdracht van zodanige rechten. 
9.2 De wederpartij verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De wederpartij zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de Algemene Voorwaarden of anderszins aan de wederpartij opgelegd. 
9.3 De wederpartij is niet gerechtigd de producten en resultaten van diensten aan te wenden anders dan ten behoeve van het gebruik van de zaken waarop zij betrekking hebben. 
9.4 De wederpartij is niet gerechtigd de producten en resultaten van de diensten of de daarin besloten of op andere wijze aan hem/haar bekend geworden gegevens te verveelvoudigen en/of aan derden te openbaren, tenzij Informac uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hiervoor geeft. 
9.5 De wederpartij zal aanduidingen van Informac of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen. 
9.6 Informac staat ervoor in dat zij gerechtigd is het in artikel 9.2 genoemde gebruiksrecht aan de wederpartij te verstrekken en vrijwaart de wederpartij tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de wederpartij in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door Informac geleverde producten en/of resultaten van de diensten. 
9.7 Bij overtreding van het in de voorgaande leden bepaalde is de wederpartij aan Informac voor iedere overtreding een boete van € 15.000,00 verschuldigd, ongeacht de overige rechten van Informac op nakoming, ontbinding, schadevergoeding etc.


10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Informac behoudt zich de eigendom van de door hem/haar geleverde of te leveren producten en/of diensten voor, totdat integraal aan hem/haar voldaan zullen zijn:
A. Alle door de wederpartij verschuldigde prestaties voor alle krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren producten en/of diensten.
B. Vorderingen wegens tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zodanige overeen-komst(en).
10.2 Het is de wederpartij niet geoorloofd zich op zijn/haar retentierecht te beroepen voor wat betreft bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door hem/haar verschuldigde prestaties. 
10.3 Indien de wederpartij uit of mede de in lid 1 bedoelde zaken een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak die Informac voor zichzelf doet vormen en houdt de wederpartij deze voor Informac als eigenaar, totdat aan alle verplichtingen als in lid 1 bedoeld is voldaan. 
10.4 Indien enige zaak ingevolge lid 1 of lid 2 aan Informac toekomt, kan de wederpartij daarvoor uitsluitend beschikken in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening. 
10.5 Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is Informac gerechtigd de zaken, zie aan hem/haar toebehoren, zelf voor rekening van de wederpartij terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De wederpartij verleent Informac reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de wederpartij in gebruik zijnde ruimte(n) te (doen) betreden.


11. Zekerheid

11.1 Indien er goede grond bestaat dat de wederpartij zijn/haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de wederpartij verplicht op het eerste verzoek van Informac onmiddellijk voldoende en in de door Informac gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen door nakoming van al zijn/haar verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is Informac gerechtigd nakoming van zijn/haar verplichtingen op te schorten. 
11.2 Indien de wederpartij aan het verzoek als bedoeld in lid 1 niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn/haar verplichtingen terstond opeisbaar.


12. Garantie

12.1 Indien en voor zover Informac zich tegenover zijn/haar eigen leveranciers kan beroepen op garantie, geeft Informac op van hen betrokken zaken een overeenkomstige garantie aan de wederpartij. 
12.2 De wederpartij kan slechts een beroep doen op de onder 12.1 verleende garantie wanneer hij/zij aan als zijn/haar verplichtingen jegens Informac heeft voldaan. 
12.3 Gebreken ontstaan door onoordeelkundig gebruik of onoordeelkundig of onjuist onderhoud, of die zich voordoen na door of namens de wederpartij zelf of door derden verrichte wijziging of reparatie, blijven buiten de garantie. 
12.4 Informac staat niet in voor de bijzondere geschiktheid voor een bepaald doel van de door haar geleverde zaken tenzij deze zaken door Informac zijn vervaardigd op basis van een door de wederpartij verstrekt model waarvoor de zaak bijzondere geschiktheid dient te vertonen.


13. Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming

13.1 De wederpartij heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dan kan de wederpartij daarop geen beroep doen, indien hij/zij Informac niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 8 dagen na levering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven. 
13.2 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van één jaar na aflevering.


14. Ontbinding en bevrijding

14.1 Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet-tijdig aan enige verplichting, welke voor hem/haar uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede ingeval van conservatoir of executoriaal beslag ten laste van de wederpartij, een aanbod of overeenkomst ten aanzien van een buitengerechtelijke schuldenregeling met de wederpartij, faillissement, surséance van betaling of onder curatele stelling van de wederpartij of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Informac te haren keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Informac is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen. 
14.2 Indien de behoorlijke nakoming door Informac ten gevolge van een of meer omstandigheden, die niet voor rekening van Informac komen, waaronder de omstandigheden in het volgend lid genoemd, geheel of gedeaeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft Informac het recht te haren keuze, haar prestatie op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. 
14.3 Omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van Informac komen zijn: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Informac bij de uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Informac bij de uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; uitoefening door een derde jegens de wederpartij van een of meer rechten terzake van een tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van een tussen de wederpartij en die derde met betrekking tot de door Informac geleverde zaken gesloten overeenkomst; werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transport-problemen, niet-nakoming van de verplich-tingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogs-dreiging; overige feiten en omstandigheden buiten de invloedsfeer van Informac die de toegang tot en het verkeer op het internet belemmeren of onmogelijk maken. 
14.4 Indien de wederpartij, nadat Informac haar daartoe een termijn van 14 dagen heeft gesteld, niet aan aflevering meewerkt, is Informac van haar verbintenissen bevrijd, onverminderd de verplichtingen van de wederpartij.


15. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

15.1 Informac is slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door de wederpartij. 
15.2 Informac is nooit gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen of zaken. Zowel ingeval van personenschade als ingeval van zaakschade geldt een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis. 
15.3 De aansprakelijkheid van Informac jegens de wederpartij en/of derden voor indirecte vermogensschade, waaronder doch niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en/of verlies van databestanden is uitgesloten. 
15.4 Ingeval Informac de afgesproken internet-diensten niet kan leveren is Informac niet aansprakelijk. De beschikbaarheid van het internet is afhankelijk van het internet zelf, en de telecommunicatieleverancier van Informac, reden waarom de beschikbaarheid van internetdiensten in voorkomende gevallen buiten de invloedsfeer en verantwoordelijkheid van Informac liggen. Terzake aanvaardt Informac geen enkel aansprakelijkheid. 
15.5 De aansprakelijkheid van Informac op basis van dit artikel is in ieder geval beperkt tot anderhalf keer het bedrag gelijk aan de op grond van de overeenkomst met de wederpartij in het betreffende kalenderjaar gefactureerde of te factureren bedragen exclusief BTW. Indien en voor zover de betreffende overeenkomst leidt tot periodieke betalingen, is Informac nooit meer verschuldigd dan de door haar over de 6 maanden voorafgaande aan haar verzuim gefactureerde bedragen. De in dit lid omschreven bedragen worden verminderd met door Informac verleende crediteringen.
15.6 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover de wederpartij niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Informac terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle terzake relevante informatie. 
15.7 Informac bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de wederpartij kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de niet ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn. 
15.8 Informac is terzake van door haar doorgeleverde zaken, welke afkomstig zijn van derden, slechts aansprakelijk voor zover de derde zijn aansprakelijkheid niet heeft uitgesloten. 
15.9 De wederpartij zal Informac vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, hoe ook genaamd, terzake van schade en/of verlies, welke voor deze derde in verband met de door Informac geleverde zaken mocht ontstaan. 
15.10 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Informac ingevolge dwingend rechtelijke bepalingen. 
15.11 Informac is nooit verantwoordelijk voor de gevolgen van fouten in bestanden, informatiedragers, computerprogrammatuur en/of databestanden, die door de wederpartij zijn verstrekt.


16. Telecommunicatie

16.1 Indien bij het onderhoud en support of andere dienstverlening door of namens Informac gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, zijn partijen ieder voor zich verantwoordelijk voor de juiste keuze en tijdige beschikbaarheid daarvan aan hun zijde. Informac is niet aansprakelijk voor verminking, onderschepping of verlies van gegevens of verwerkingsresultaten gedurende de verzending van gegevens met behulp van telecommunicatiefacili-teiten.


17. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

17.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Informac en de wederpartij is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG). 
17.2 Geschillen tussen Informac en de wederpartij, behorende tot de competentie van de Arrondis-sementsrechtbank, worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter van de plaats van de vestiging van Informac, Rotterdam, behoudens indien Informac als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.


18. Conversie

18.1 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de die bepaling qua inhoud en trekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.


19. Wijziging voorwaarden

19.1. Informac heeft het recht deze algemene voorwaarden alsmede eventuele overige voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten; Informac zal daarbij de redelijke belangen van de wederpartij in acht nemen.
19.2. Wijzigingen treden in werking veertien (14) dagen na de schriftelijke of elektronische bekendmaking daarvan door Informac, dan wel op een zodanige datum als genoemd in de bekendmaking.
19.3. De wederpartij heeft het recht de overeenkomst te beëindigen indien hij de wijziging van de (algemene) voorwaarden niet wenst te accepteren omdat deze leidt tot een aanmerkelijke verzwaring van zijn verplichtingen dan wel tot een dienstverlening door Informac die wezenlijk afwijkt van de dienstverlening zoals die gold voordat de wijzigingen van kracht werden. De wederpartij dient alsdan de overeenkomst schriftelijk dan wel elektronisch op te zeggen met ingang van de datum waarop de wijzigingen van kracht zullen worden. Deze opzegging dient tijdig te geschieden, dat wil zeggen voor de datum waarop de wijzigingen van kracht zullen worden.

bottom of page